Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guide Smile Estate Smile Life Smile Room Smile Board Smile Service Smile Links Contact
 

visit our sponsor

Smile News


กรมที่ดินเตรียมใช้ พรบ.จัดสรรใหม่ ยื่นจัดสรรภายใน 52 วัน พร้อมร่างสัญญา จะซื้อจะขายมาตรฐาน 

     “22 ก.ค.43 เริ่มใช้ กฎหมายจัดสรรฉบับใหม่ กำหนดการจัดสรรที่ดินทุกประเภทตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตจัดสรร และกำหนดออกใบอนุญาตจัดสรรภายใน 52 วัน พร้อมสัญญาจะซื้อจะขายต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน” 

     กรมที่ดิน จัดสัมมนานักบริหารระดับสูงของกรมที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ จัดสรรที่ดินฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

     กำหนดให้การจัดสรรที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสากรรม ที่มีการแบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดิน ในแปลงเดียวกัน หรือหลายแปลง ที่มีพื้นที่ติดกัน รวมถึงกรณีแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไม่ถึง 10 แปลง แต่ต่อมามีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยเพิ่มเติมตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป ภายใน 3 ปี ต้องยื่น ขออนุญาตจัดสรร 

     การยื่นขออนุญาตจัดสรร กำหนดให้ผู้ยื่นขอต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั้น กรณีที่ดินติดจำนอง สามารถนำมายื่นขอจัดสรรได้  โดยมีเงื่อนไขว่า เจ้าหนี้ หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ต้องยินยอมให้จัดสรรที่ดินนั้น ได้และกำหนดด้วยว่าจะให้แปลงที่ดิน ที่แบ่งแยกแปลงที่ 1,2,3 ฯลฯ จะต้องรับภาระหนี้เท่าไหร่จนครบทุกแปลง โดยยกเว้นพื้นที่ สาธารณูปโภค ภายในโครงการ ต้องปลอดจากการชำระหนี้ 

     ซึ่งในกฎหมายใหม่จะกำหนดให้การยื่นขออนุญาตจัดสรร สามารถยื่นต่อคณะกรรมกา รจัดสรรที่ดินจังหวัด และที่ดินสาขาแต่ละจังหวัด โดยกำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตจัดสรรภายใน 52 วัน นับจากวันที่ยื่นขอ อนุญาตจัดสรรและในการยื่นขอจัดสรร ผู้ยื่นขอจะต้อง จะต้องยื่น แผนงานโครงการ รวมถึงแผนการดูแลระบบสาธารณูปโภคไปด้วยรวมถึง แบบสัญญาจะซื้อจะขายด้วย ซึ่งจะต้องทำตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด กรณี ที่ยังไม่มีการกำหนด แบบสัญญามาตรฐานกลาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินจังหวัดก่อน 

     ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนงานโครงการที่ยื่นขอจัดสรร คณะกรรมการจัดสรร จังหวัดแต่ละจังหวัด และสาขาจะเป็นผู้ออกข้อกำหนด ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวอาจจะแตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อม และพื้นที่นั้นๆ เช่น ข้อกำหนด เกี่ยวกับความกว้างของถนนภายในโครงการ เป็นต้น 

     ซึ่งหากพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ จะส่งผลให้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถยื่น ขออนุญาตจัดสรรได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการยื่นขอจัดสรร ในช่วงที่ผ่านที่ใช้เวลานานทำให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายโดยการเปิดขาย ก่อนได้รับใบอนุญาต ให้จัดสรร เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอนุมัติ และออก ใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินได้ โดยจะต้องพิจารณาคำขออนุญาติให้เสร็จภายใน 45 วันนับจากที่ได้รับ คำขอ และต้องออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน รวมทั้งตอนทั้งหมดแล้วจะใช้เวลาในการยื่นขออนุญาต จัดสรรเพียง 52 วัน หรืออาจจะเร็วกว่านั้น 

     ในแง่ของผู้ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรเอง ก็จะได้รับความมั่นใจมากขึ้นว่าซื้อบ้านแล้วจะได้บ้าน หลังจากที่มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฉบับใหม่ อาทิ ข้อกำหนดที่กำหนด ให้ผู้จัดสรรต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นว่า ผู้ขายสามารถโอนบ้าน ให้แก่ผู้ซื้อได้ และเมื่อมีการโอนที่ดินนั้นต้องปลอดจำนอง กรณีที่ดินติดจำนอง ผู้จัดสรร สามารถโอนที่ดินเป็นรายแปลงที่ได้รับชำระจากผู้ซื้อได้ กรณีผู้จัดสรรไม่โอนให้ ผู้ซื้อ สามารถชำระหนี้ ให้กับผู้รับจำนองได้ แล้วนำหลักฐานที่แสดงว่าชำระหนี้ครบแล้วพร้อมหนังสือแสดงสิทธิ มาขอจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะขายต่อเจ้าหน้าที่ผ่ายเดียวได้ 

     หรือในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินตาย หรือมีการบังคับคดีที่ดินที่จัดสรร ผู้ซื้อก็ยังสามารถชำระหนี้ ตามสัญญาจะซื้อจะ ขายต่อสำนักงานวางทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ เมื่อชำระครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ถือว่าที่ดินแปลงนั้นพ้นจากการถูกยึดหรืออายัด และยังห้ามไม่ให้มีการสร้าง ภาระผูกพันที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่เป็นบริการสาธารณะ และที่ดินอื่นๆ ด้วย 

     นอกจากนี้ ข้อกำหนดที่ให้ที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะปลอดจำนอง และผู้จัดสรรต้องกำหนดระยะเวลาในการดูแล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วย โดยผู้จัดสรรต้องหาธนาคาร หรือสถาบันการเงินมาค้ำประกัน และจะดูแลรักษา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วย

ข่าวจาก หน่วยงานราชการ กรมที่ดิน


บบส.จัดงานมหกรรมจำหน่ายทรัพย์สิน นำบ้าน-ที่ดิน ออกจำหน่ายในวันที่ 2-3 กันยายน 2543 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กฎหมาย”เอสโครว์แอคเคานต์”ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อบ้าน
กทม.ระบุแนวเวนคืนถนน 6 สาย 


 

Top Page
ICQ:7677766
E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Tel : ( 02 ) 890-4598   Fax : ( 02 ) 465-4560


Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved 

Click Here!